Disclaimer

Coloryourhair.nl (KvK nr. 24482004) verleent je hierbij toegang tot www.coloryourhair.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Coloryourhair.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Coloryourhair.nl spant zich in om de inhoud van www.coloryourhair.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.coloryourhair.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coloryourhair.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.coloryourhair.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Coloryourhair.nl. Voor op www.coloryourhair.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coloryourhair.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coloryourhair.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coloryourhair.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.